OPENING OF THE EXIBITION 'BIODIVERSITY, NOW!' GALLERY PLEVNIK - KRONKOWSKA, FRIDAY - 10.10. 2014 - 20.00

OPENING OF THE EXIBITION ‘BIODIVERSITY, NOW!’ GALLERY PLEVNIK – KRONKOWSKA, FRIDAY – 10.10. 2014 – 20.00

flajer-obojestranski